Metodologia

Business development through public affairs

El 70% de les companyies reconeix que els manca una metodologia específica d'assumptes públics.

Ver método
fondo abstracto flecha hacia abajo

METODOLOGIA VINCES

 

Estem assistint a un canvi de paradigma en el desenvolupament de l’activitat empresarial. En l’actualitat, el valor d’una organització o companyia no es mesura únicament pel retorn als seus accionistes, sinó per la legitimitat amb la qual opera.

Amb aquest nou paradigma, l’èxit o el fracàs en la consecució dels objectius de negoci està inexorablement lligat al valor que la companyia o organització és capaç d’aportar a la resta de grups d’interès amb els quals interactua.

Tot i que l’èxit en el mercat depèn cada cop més de la gestió del no-mercat, la majoria de les organitzacions no compten amb una metodologia per estructurar la seva capacitat d’influència.

Per això, a Vinces ajudem a construir o consolidar la legitimitat de la teva companyia a través de la nostra metodologia representada a la piràmide de legitimitat™ o de representació:

 

Pirámide de tres colores

La capacitat de les empreses per participar en el procés de presa de decisions públiques és proporcional a la seva legitimitat. Per això, la metodologia de Vinces es basa en el principi de: com més legitimitat, més capacitat d’influència.

En la medida en que una organización o compañía construya su legitimidad en el ámbito políticoregulatorio-legislativo y social, incrementará su capacidad para promover o proteger sus intereses legítimos.

FASE I

ANÀLISI

El primer pas és conèixer la teva organització, el model i els objectius de negoci, com estan condicionats pel factor institucional, les fortaleses i debilitats respecte a la teva competència i la relació amb els teus grups d’interès polítics, regulatoris i socials. També analitzarem les amenaces i oportunitats político-regulatòries i el procés de decisió pública que t’afecta. El següent pas serà elaborar un pla d’acció.

Fase II

PLANIFICACIÓ

Junts elaborarem un pla d’acció establint objectius concrets, prioritats institucionals d’acord amb els objectius de negoci i definirem les accions necessàries per a la seva consecució.

Vinces
Escaleras

A major legitimitat, major capacitat d’influència