Política de privacitat

Vinces Consulting, S.L., en compliment de la normativa de protecció de dades personals, informa l’usuari del present lloc web (d’ara endavant, l’ “Usuari”), contingut en la pàgina
www.vincesconsulting.com (d’ara endavant, el “Lloc web”), de les següents condicions, que
regiran el tractament de les seves dades personals en el marc de l’ocupació i interacció amb el lloc web, així com el tractament de les seves dades quant al contacte que pugui establir amb Vinces Consulting.

Responsable del tractament de dades personals

Vinces Consulting, S.L. (d’ara endavant, “Vinces”), amb domicili social en Carrer de Fortuny 45,
28010, Madrid (Espanya), i amb Número d’Identificació Fiscal (NIF) B-85722106.

Vinces compta amb una àrea dedicada a l’atenció i gestió de totes les qüestions relacionades
amb protecció de dades. A aquest efecte, l’usuari pot contactar amb aquesta àrea a l’adreça
privacidad@vincesconsulting.com

Finalitat del tractament de les dades i base de legitimació

Les dades personals de l’Usuari seran tractades per Vinces amb les següents finalitats i sobre les següents bases de legitimació:

Finalitat 1: atenció de comunicacions, sol·licituds d’informació i resolució de consultes

Finalitat 2: gestió de la relació amb el client

Finalitat 3: analítica de dades per mitjà de galetes

Finalitat 4: enviament de comunicacions comercials pròpies

Finalitat 5: gestió de l’àrea reservada del lloc web

Finalitat 6: captació de talent

Tractament de dades de localització professional

A més de les anteriors finalitats, més relacionades amb els usuaris del lloc web, Vinces també tracta dades personals relacionades amb persones físiques que mantenen una relació professional amb entitats i organismes rellevants en els àmbits polític, regulador i social, com per exemple en ministeris, partits polítics, organismes i administracions públiques, parlaments, associacions professionals, associacions de consumidors o fundacions.

Les dades tractades són dades identificatives, de contacte i professionals, com ara per exemple el nom i cognoms, adreça de correu electrònic i telèfon de contacte, professió, trajectòria professional, i càrrec professional ocupat en l’actualitat.

La finalitat a la qual respon l’anterior tractament de dades consisteix a poder localitzar professionalment als interessats (representants públics, reguladors i socials), a fi de contactar amb ells en termes professionals en el marc de la labor de consultoria estratègica que realitza Vinces.

El tractament es funda en l’interès legítim de Vinces, consistent a tenir identificats, a cada moment, els representants significatius dels entorns polític, regulador i social, amb la finalitat de poder desenvolupar la citada labor de consultoria estratègica. Els interessats afectats pel present tractament poden (i) obtenir més informació sobre el tractament que es realitza de les seves dades i (ii) exercitar el seu dret d’oposició al tractament contactant a l’adreça privacidad@vincesconsulting.com.

Terminis de conservació de les dades personals

Les dades personals objecte de tractament seran conservats durant el temps precís per a complir la finalitat declarada en cada cas. A manera de referència, poden observar-se els següents terminis de conservació:

L’usuari pot contactar amb l’adreça privacidad@vincesconsulting.com, en cas de voler obtenir informació addicional sobre els terminis de conservació aplicables.

Finalitzat el termini de conservació previst (en funció de la finalitat), les dades personals podran ser conservades, degudament bloquejades, durant els terminis de prescripció de les accions i responsabilitats legals que es poguessin derivar, en cada cas, de la concreta activitat de tractament realitzada, després de la qual cosa es procedirà amb la seva completa eliminació.

Destinataris de les dades personals

Les dades personals, en línia amb les finalitats anteriorment indicades, podran ser comunicades:

  1. A proveïdors de Vinces, que desenvoluparan les seves funcions en condició d’encarregats del tractament. L’usuari (o un altre interessat) pot sol·licitar informació sobre els encarregats amb els quals compta Vinces a cada moment per al desenvolupament de la seva activitat.
  2. A Jutges, Tribunals o Administracions Públiques als qui Vinces es veiés obligada a comunicar dades personals d’algun usuari.

No es preveu la transferència internacional de les dades personals dels usuaris.

No obstant això, en cas d’efectuar-se alguna transferència internacional, es durà a terme atenent els criteris i requisits exigits per la normativa vigent, per mitjà de l’adopció de garanties jurídiques adequades, les quals podran consistir en la formalització amb el destinatari de les dades de (i) Clàusules Contractuals Tipus aprovades per la Comissió Europea per a legitimar la transferència internacional de dades a tercers països o (ii) en un altre instrument jurídic vàlid que permeti garantir un nivell adequat de protecció equivalent al de l’Espai Econòmic Europeu.

Drets dels Usuaris

L’usuari podrà exercitar davant Vinces, en cas que resultin d’aplicació, els drets d’accés, rectificació o supressió, limitació del seu tractament, oposició, portabilitat, a oposar-se a decisions individuals automatitzades i a retirar el consentiment atorgat, dirigint-se per a això per escrit al correu electrònic privacidad@vincesconsulting.com o al domicili social anteriorment indicat.

Addicionalment, s’informa a l’usuari del dret que li assisteix a interposar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, en cas d’entendre que els seus drets s’han vist vulnerats.

Versió de la política: juny 2021