Política de privacitat

Responsable del tractament

El responsable del tractament és Vinces Consulting S.L. (Des d’ara VINCES):

Les dades de caràcter personal que es puguin demanar seran tractades de forma confidencial i quedaran incorporades a la corresponent activitat de tractament, titularitat de VINCES La relació actualitzada de les activitats de tractament que VINCES porta a terme es troba disponible en el registre d’activitats de tractament.

Finalitat

La finalitat del tractament de les dades correspon a cadascuna de les activitats de tractament que realitza VINCES i són accessibles a continuació en el registre d’activitats de tractament.

Legitimació

El tractament de les seves dades es realitza fruit del consentiment manifestat mitjançant una clara acció afirmativa, perquè és necessari per a l’execució d’un contracte en el qual l’interessat és part o per a l’aplicació a petició d’aquest de mesures precontractuals, per al compliment d’una obligació legal aplicable a VINCES, o per a la satisfacció d’interessos legítims perseguits per VINCES o pels nostres clients, procedint-se a ponderar els drets i llibertats fonamentals de l’interessat que requereixin la protecció de dades personals. Podeu consultar la base legal per a cadascuna de les activitats de tractament que du a terme VINCES en el registre d’activitats de tractament.

Conservació de dades

Les dades personals proporcionades es conservaran durant el temps necessari per complir amb la finalitat per a la qual es recullen i per determinar les possibles responsabilitats que es puguin derivar de la finalitat, a més dels períodes establerts en la normativa d’arxius i documentació.

Comunicació de dades

Amb caràcter general no es comunicaran les dades personals a tercers, llevat d’obligació legal o en el cas de proveïdors de serveis a VINCES la satisfacció dels quals, exigeixi de les referides dades personals.
Pot consultar els destinataris per a cadascuna de les activitats de tractament que du a terme VINCES en el registre d’activitats de tractament.

Dret dels interessats

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre els tractaments que de les seves dades es duen a terme per part de VINCES. Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat de les seves dades, de limitació i oposició al seu tractament, així com a no ser objecte de decisions basades únicament en el tractament automatitzat de les seves dades, quan siguin procedents, davant:

o a l’adreça de correu electrònic privacidad@vincesconsulting.com

Registre d’activitats de tractament

Clients
Potencials clients
Proveïdors
Càrrecs públics

A més a més s’ha de tenir en compte la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern l’article 6.1 estableix que els subjectes compresos en l’àmbit d’aplicació d’aquest títol publicaran informació relativa a les funcions que desenvolupen, la normativa que els sigui aplicable així com a la seva estructura organitzativa. A aquests efectes, inclouran un organigrama actualitzat que identifiqui els responsables dels diferents òrgans i el seu perfil i trajectòria professional.

Videovigilància
Candidats
Empleats

Mesures de seguretat comuns a el registre d’activitats de tractament: Les mesures organitzatives i tècniques assenyalades per l’Agència Espanyola de Protecció de Dades per als tractaments de dades personals de baix risc d’on considerant que no hi ha tractaments de dades personals que incloguin dades personals relatives a l’ origen ètnic o racial, ideologia política religiosa o filosòfica, filiació sindical, dades genètiques i biomètriques, dades de salut, i dades d’orientació sexual de les persones així com qualsevol altre tractament de dades que comporti alt risc per als drets i llibertats de les persones.

Para mayor información sobre dichas medidas organizativas y técnicas ponerse en contacto con la siguiente dirección: privacidad@vincesconsulting.com